Công vụ 8:6 - Bản dịch Truyền thống
Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói;