Công vụ 8:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.