Công vụ 8:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: