Công vụ 8:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh.