Công vụ 7:48 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng Đấng Rất Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: