Công vụ 6:6 - Bản dịch Truyền thống
và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên.