Công vụ 6:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
bèn xui xiểm mấy người đặng nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời.