Công vụ 5:14 - Bản dịch Truyền thống
Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm,