Công vụ 5:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cả Hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.