Công vụ 5:11 - Bản dịch Truyền thống
Cả Hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.