Công vụ 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ Phi -e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão,