Công vụ 4:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn.