Công vụ 4:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhơn Đức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại.