Công vụ 4:18-20 - Bản dịch Truyền thống
18
Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy.
19
Nhưng Phi -e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?
20
Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.