Công vụ 4:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà.