Công vụ 3:4 - Bản dịch Truyền thống
Phi -e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.