Công vụ 3:17 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em, vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó.