Công vụ 28:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi chúng ta đã đến thành Rô-ma, Phao-lô được phép ở riêng với một người lính canh giữ.