Công vụ 27:11 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói.