Công vụ 26:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua Ac-ríp-ba nói với Phê-tu rằng: Nếu người nầy chưa kêu nài đến Sê-sa, có thể tha được.