Công vụ 22:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người, để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người.