Công vụ 21:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng đương tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Giê-ru-sa lem-đều xôn xao.