Công vụ 20:30 - Bản dịch Truyền thống
lại giữa anh em cũng sẽ có những người hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ.