Công vụ 20:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu;