Công vụ 20:27 - Bản dịch Truyền thống
Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.