Công vụ 20:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và sự hoạn nạn đương đợi tôi đó.