Công vụ 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy thì sao chúng ta nghe ai nầy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ?