Công vụ 2:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem.