Công vụ 2:44-45 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
44
Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.
45
Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người.