Công vụ 2:44 - Bản dịch Truyền thống
Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.