Công vụ 2:43 - Bản dịch Truyền thống
Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ.