Công vụ 2:43 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ.