Công vụ 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Chúa Trời cho mình nói.