Công vụ 2:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; Cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài.