Công vụ 2:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, Và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu.