Công vụ 2:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.