Công vụ 2:21 - Bản dịch Truyền thống
Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.