Công vụ 2:16 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: