Công vụ 19:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-tem nhơn danh Đức Chúa Jêsus.