Công vụ 19:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về.