Công vụ 19:41 - Bản dịch Truyền thống
Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về.