Công vụ 19:39 - Bản dịch Truyền thống
Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khác quyết định việc đó ở trong hội đồng theo phép.