Công vụ 19:11 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường,