Công vụ 18:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ.