Công vụ 18:11 - Bản dịch Truyền thống
Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ.