Công vụ 16:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si.