Công vụ 16:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe.