Công vụ 16:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt.