Công vụ 15:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn Phao-lô sau khi đã chọn Si-la, và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi.