Công vụ 15:13 - Bản dịch Truyền thống
Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi!