Công vụ 14:16 - Bản dịch Truyền thống
Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình,