Công vụ 13:51 - Bản dịch Truyền thống
Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chơn mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni.