Công vụ 13:51 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chơn mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni.