Công vụ 13:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình.