Công vụ 13:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
độ trong bốn trăm năm mươi năm; kế đó Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Sa-mu-ên.