Công vụ 12:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dân chúng kêu lên rằng: Ay là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu!