Công vụ 12:22 - Bản dịch Truyền thống
Dân chúng kêu lên rằng: Ay là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu!